it politik

Brug af it udstyr for skolens studerende og kursister

 college_students.jpg

Velkommen til Aarhus Business College og Erhvervsakademi Aarhus' it-systemer 

 
Pas godt på vores it-udstyr, og følg venligst vores it-regler
Ved at logge på vores it-systemer  accepterer du automatisk vores it-regler og vil bruge vores it-udstyr på en professionel og hensynsfuld måde - kun til undervisningsmæssige formål.

​Brug af skolens it-udstyr

Skolens it-udstyr skal benyttes på en fornuftig og ansvarlig måde, idet beskadigelser af udstyret kan være til gene både for dig selv og alle andre brugere af it-udstyret. Eventuelle mangler og fejl ved it-udstyret meddeles til it Servicedesk.  Pc'er eller andet it-udstyr (mus, tastatur m.v.) må ikke fjernes eller lånes.

Programmer

Alle programmer på skolens it-udstyr er underkastet licensbestemmelser. Det er kun it-afdelingen, der må foretage installation af programmer på skolens pc'er.  

Trådløst netværk

Skolen stiller trådløst netværk til rådighed. Det er ikke tilladt at downloade eller opbevare mp3 musik, originale programmer, spil, videofilm, hackerprogrammer eller lignende på skolens it-udstyr og fællesdrev. It-afdelingen vil periodisk scanne brugernes data-områder for ulovlige filer.

Brug af pc

Brugerne må ikke foretage ændringer i program- og systemopsætninger på pc'erne. it-afdelingen vil sørge for rutinemæssigt at nedlæse og ajourføre programmer på pc'erne, således at pc'ernes funktionalitet er intakt. Alle data på pc'ernes harddiske vil blive slettet. Ønsker du at gemme dine data skal det ske på dit personlige drev, i skyen eller på USB-drev. Når du er færdig med at arbejde med pc'en, skal du logge dig ud og slukke pc'en.

Brug af printere

Udskrivning af printjobs sker typisk til den printer, der står i lokalet, på gangen eller i biblioteket. Udskrivning til andre printere (i andre undervisnings­lokaler) må kun ske efter aftale med en underviser eller it Servicedesk. Der kan tilkøbes ekstra print i receptionen, hvis printkontoen overskrides, så derfor vær opmærksom på, hvad du skriver ud.

Data

En brugers programmer og data betragtes som denne brugers ejendom – svarende til private papirer. Læsning eller kopiering af en brugers programmer/data fra it-systemer og netværk må kun ske med ejerens tilladelse. Med mellemrum tages der sikkerhedskopi af alle data lagret på serveren. Der tages ikke sikkerhedskopi af data på pc'ens harddisk. Så vær derfor opmærksom på at tage backup af data, som ikke ligger på serveren.

Det er brugerens pligt, at sørge for at rydde op på brugerens personlige drev – af hensyn til skolens samlede lagerkapacitet. Dvs. at du skal slette alle dokumenter, databaser, billeder m.v. som ikke skal bruges længere.

E-mail

Det er ikke tilladt at rundsende jokes, billedfiler m.v. til et større antal af postmodtagere fx via distributionslister. Særlig tilladelse til rundsending, kan I enkelte tilfælde forekomme ved henvendelse til it Servicedesk. Ønsker du at få din omdirigeret din e-mail til din egen e-mail adresse, kan dette gøres på http://studsys.efif.dk. Her kan du også indtaste dit mobiltelefonnummer, så du kan modtage besked pr. SMS.

Kommunikation med andre it-systemer

Kommunikation mellem skolens it-system og andre it-systemer må kun ske via de kommunikations­programmer og –linier, der er installeret på skolens netværk af it-afdelingen. Ved udsendelse af data (fx mail og news) på netværk skal afsenderen identificere sig. Afsendelse af generelle beskeder, hilsener og lignende til andres skærme er generende og derfor ikke tilladt. Forsøg på at bryde skolens eller andre organisationers sikkerhedssystemer er ikke tilladt. Tilegnelse af andres brugerrettigheder eller anvendelse af andres it-ressourcer er brugstyveri.

Hærværk og chikane af andre brugere

Det er ikke tilladt via skolens netværk at anvende programmer, der kan få andres maskiner til at genstarte, overtage styringen over fremmede pc'er eller lignende.

Netværk

Der må ikke tilsluttes udstyr til skolens kablede net.  

Password

Adgang til flerbrugersystemer er beskyttet af brugenavn og password. Password er strengt personligt og skal identificere brugeren Vi anbefaler, at du ikke giver det eller udlåner det til andre, da du let kan blive ansvarlig for andres ubehagelige mails! Log altid af eller lås skærmen, når du forlader pc'en. Mindste længde på password er 8 karakterer. Password skal skiftes hver 12. måned.

Virus

Vi anbefaler, at du installerer antivirus på din egen pc. Du kan downloade et gratis antivirus program her: http://ny.myservicedesk.dk/Sider/Antivirus.aspx. Har du mistanke om, at en PC er inficeret med virus, så meld det straks til it Servicedesk.

Support og vejledninger

Du skal fejlmelde defekt it-udstyr og øvrige it-problemer ved at sende en e-mail til: servicedesk@aabc eller servicedesk@eaaa.dk. Du har også mulighed for at gå ind på http://servicedesk.aabc.dk eller http://servicedesk.eaaa.dk og oprette sager samt følge de sager, du har. Ved al henvendelse til it Servicedesk skal du opgive brugerid, lokalenummer, evt. maskinnummer og symptomer. Du kan finde vejledninger til at koble på det trådløse net, skolens systemer m.v. på www.myservicedesk.dk. Du kan få support til it relaterede spørgsmål hos it Servicedesk, som findes på hver afdeling.

Personlige hjemmesider

Det skal fremgå tydeligt, hvem der er forfatter til hjemmesiden. Det er ikke tilladt at anvende skolens logo på den personlige hjemmeside. Hjemmesider, der ligger på skolens server, skal overholde almindelig god net-etik. Dvs. at hjemmesiderne ikke må indeholde billeder eller andet, der kan virke truende anstødelige, pornografiske, racistiske eller af obskøn karakter.

Tyveri

Vær opmærksom på, at opbevaring af egen pc sker på eget ansvar. Lad ikke din pc ligge uden opsyn. Skolen dækker ikke for tyveri af pc på skolens lokaliteter.

Ændringer af regler

Alle it-brugere er forpligtet til at holde sig orienterede om ændringer af regler for anvendelse af it.

Ansvar

Nærværende regler gælder for alle studerende og kursister på Århus Købmandsskole og Erhvervsakademi Aarhus.

Overtrædelse af disse regler vil medføre en advarsel og kan medføre midlertidig eller permanent inddragelse af retten til at anvende skolens it-systemer. I grove tilfælde vil sagen blive behandlet efter reglerne for disciplinære foranstaltninger, hvilket kan betyde bortvisning fra skolen, og i yderste konsekvens politianmeldelse.

Opdateret: 24. november 2016, 14:43

 ‭(Hidden)‬ Page Contact